Salgsbetingelser bedrift

Innledning

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Mukasa Kaffebrenneri (Mukasa Coffee AS) og på www.mukasa.no til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er:
Mukasa Kaffebrenneri AS, Vikaveien 16, 4817 His, post@mukasa.no, +47 90 21 21 90, NO919061421MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er:
Den bedriften som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Vi selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Mukasa Kaffebrenneri forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Vi leverer kun til fastlands Norge om ikke annet er avtalt.

Selger vil ta betalt for varer med mva.

1. Bestillings- og avtaleprosess

Alle priser og data som finnes i Mukasa sitt produktmateriell og produktkataloger mv. kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Mukasa Kaffebrenneri vil sende en bestillings bekreftelse når bestillingen er foretatt.

2. Priser

Alle priser på våre bedrifts-nettsider, og i våre prislister/produktkataloger for bedrift, er oppgitt eks. mva.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre samarbeidspartnere, leverandører eller valutaendringer.

3. Betaling

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje ved faktura. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste rente i.h.t. morarenteloven.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 eks. mva + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

4. Levering

Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Mukasa Kaffebrenneri har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

5. Reklamasjon og garanti

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes skriftlig, primært ved å ta kontakt med oss gjennom e-post.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler ikke Selgeren disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

6. Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

7. Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

8. Retningslinjer for personvern

Vennligst les vår personvernerklæring: https://www.mukasa.no/personvernerklaering/

9. Salgspant

Mukasa Kaffebrenneri har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter eller forhandlere til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med Selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

10. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

11. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

12. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

13. Tvister

Tvister i anledning Mukasa Kaffebrenneris betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Mukasa Kaffebrenneri, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Innholdsfortegnelse

  0
  Din handlekurv:
  Handlekurven er tomGå til butikken

   få info om

   nyheten

   først

   Du blir en av de første som får informasjon om helt nye kaffe i sortimentet.